Algemene Voorwaarden

SUV bij Red Slave op Bonaire

Algemene Voorwaarden van AB Scooter Rental N.V. 

 1. Algemene bepalingen en toepasselijkheid
 1. In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
  • AB Scooter Rental: AB Scooter Rental N.V., de partij die het Voertuig op grond van de Huurovereenkomst aan de Huurder verhuurt en gevestigd is aan Kaya Industria 31, Kralendijk te Bonaire en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Bonaire onder nummer 1177(0);
  • Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die als Huurder de Huurovereenkomst sluit;
  • Voertuig: het voertuig of de andere zaak, die (mede) het onderwerp is van de Huurovereenkomst tussen AB Scooter Rental en Huurder;
 2. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Huurovereenkomsten van voertuigen, inclusief eventuele accessoires die tussen AB Scooter Rental en Huurder worden gesloten.
 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen AB Scooter Rental en Huurder zijn overeengekomen. Voor zover dergelijke afwijkingen niet hebben plaatsgevonden, blijven de bepalingen in de Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.

     Artikel2:Aanbod

 1. Het door AB Scooter Rental gemaakte aanbod is vrijblijvend. Het aanbod is geldig gedurende 7 dagen, tenzij anders aangegeven. AB Scooter Rental is slechts aan het aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Huurder schriftelijk binnen 7 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven of indien er onvoldoende Voertuigen beschikbaar zijn
 2. Het aanbod geldt niet automatisch voor het toekomstige huren van een Voertuig.
 3. AB Scooter Rental heeft het recht een aanbod onverwijld, inhoudende binnen drie werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 4. De prijzen in het aanbod zijn inclusief ABB, administratiekosten, verzekeringspremie, local fee en andere belastingen tenzij anders is aangegeven (de “Huurprijs”).
 5. De brandstof is niet inbegrepen in de Huurprijs.

     Artikel 3: De huurovereenkomst

 1. De huurovereenkomst komt tot stand door de aanvaarding van het aanbod (de “Huurovereenkomst”). Een mondelinge overeenkomst dient schriftelijk te worden bevestigd door AB Scooter Rental. De overeenkomst die AB Scooter Rental en Huurder aangaan bij het ophalen van het Voertuig maakt onderdeel uit van de Huurovereenkomst.
 2. De Huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals in de Huurovereenkomst vermeld of anderszins is overeengekomen. De Huurovereenkomst vermeldt tevens het tijdstip van het begin en het einde van de Huurovereenkomst (de “Huurperiode”).
 3. Het ‘Damage Report´, dat betrekking heeft op (de conditie van) het Voertuig, de Huurperiode, de benzinestand, de verzekeringsmogelijkheden en alle andere aan de huur van het Voertuig gerelateerde zaken, maakt onderdeel uit van de Huurovereenkomst.
 4. AB Scooter Rental gaat geen Huurovereenkomst aan met Huurders beneden de leeftijd van 16 jaar. voor de fatbikes en beneden de leeftijd van 18 jaar voor scooters. 

     Artikel 4: De terugbezorging en de Huurperiode

 1. Huurder is verplicht het voertuig uiterlijk op de dag en op het tijdstip waarop de Huurperiode eindigt en op de plaats zoals gespecificeerd in het 'Check Out Report', aan AB Scooter Rental terug te bezorgen.
 2. Afspraken over het eerder terugbrengen van het Voertuig binnen de overeengekomen Huurperiode zijn vrijblijvend. Indien Huurder het Voertuig voor de overeengekomen einddatum van de Huurovereenkomst inlevert, dan heeft Huurder, ongeacht de daaraan ten grondslagliggende reden, geen recht op restitutie.
 3. Indien Huurder de initiële Huurovereenkomst wil verlengen, dan zal Huurder aan AB Scooter Rental voorafgaand aan de verlenging daarvan toestemming moeten vragen. De verlenging van de initiële Huurovereenkomst komt slechts tot stand door schriftelijke bevestiging van AB Scooter Rental. De verlengde Huurovereenkomst blijft onderworpen aan de Algemene Voorwaarden. De autoverzekering die van toepassing was op het Voertuig op grond van de initiële Huurovereenkomst, wordt automatisch verlengd gedurende de verlenging van de Huurovereenkomst.
 4. Indien het Voertuig niet na afloop van de initiële, dan wel de verlengde Huurovereenkomst is ingeleverd op de afgesproken wijze, is AB Scooter Rental gerechtigd het Voertuig onmiddellijk terug te nemen. De uit de Huurovereenkomst en de Algemene Voorwaarden voortvloeiende verplichtingen van Huurder blijven van kracht tot het moment dat het Voertuig weer in het bezit is van AB Scooter Rental. De scooterverzekering die van toepassing was op het Voertuig op grond van de initiële Huurovereenkomst, wordt automatisch verlengd gedurende de tijd dat het Voertuig niet in het bezit is van AB Scooter Rental.
 5. Indien Huurder het Voertuig niet tijdig heeft ingeleverd, is AB Scooter Rental gerechtigd de Huurder USD 6,00 in rekening te brengen voor elk uur waarmee de Huurperiode wordt overschreden. Na overschrijding met 4 uur kan per dag tot 1½ keer het dagtarief in rekening worden gebracht, onverminderd de verplichting van Huurder tot vergoeding van de door AB Scooter Rental geleden en te lijden schade. Als het feitelijk blijvend onmogelijk is om het Voertuig te retourneren dan wordt geen verhoogde Huurprijs in rekening gebracht.

    Artikel 5.Betaling en annulering

 1. Nadat Huurder het Aanbod heeft aanvaard, int AB Scooter Rental de volledige Huurprijs via de credit card van Huurder.
 2. Indien een waarborgsom moet worden betaald door de Huurder, dan int de Verhuurder op de begindatum van de Huurperiode de waarborgsom via de credit card van Huurder.
 3. De waarborgsom wordt geretourneerd onder verrekening van de nog openstaande kosten zodra het Voertuig is ingeleverd, tenzij er sprake is van schade. In geval van schade wordt de waarborgsom geretourneerd voor zover deze het bedrag waarvoor Huurder aansprakelijk is, overschrijdt. Deze retournering zal plaatsvinden zodra duidelijk is dat van een dergelijke overschrijding sprake is. Indien er slechts sprake is van schade aan het Voertuig, zal de retournering in ieder geval plaatsvinden binnen 2 maanden; indien er (ook) sprake is van schade aan derden, zal de retournering in ieder geval plaatsvinden binnen 6 maanden.
 4. In geval de schade is veroorzaakt door derden en AB Scooter Rental de schade volledig op deze derden verhaald heeft, zal de waarborgsom binnen 14 dagen na het verhaal van de schade worden geretourneerd. AB Scooter Rental zal zich inspannen om schade veroorzaakt door derden zo spoedig mogelijk te verhalen. AB Scooter Rental houdt Huurder op de hoogte van de ontwikkelingen.
 5. Huurder is verplicht en verbindt zich om alle verschuldigde kosten aan AB Scooter Rental te betalen binnen een termijn van 7 dagen na afloop van de Huurperiode of alvorens Bonaire wordt verlaten door Huurder. Indien de verschuldigde kosten niet tijdig worden betaald, dan is Huurder zonder ingebrekestelling in verzuim en is AB Scooter Rental gerechtigd om de wettelijke rente, de buitengerechtelijke kosten met een minimum van 15% van de totaal verschuldigde hoofdsom en de gerechtelijke kosten in rekening te brengen bij Huurder.
 6. Voor boekingen gemaakt tot 12 januari 2024 gelden de volgende annuleringsvoorwaarden annulering bent u ons verschuldigd tot 6 weken voor de aanvang van de huurperiode 50 % van de totale huurprijs. Bij annulering binnen 6 weken voor aanvang van de huurperiode de totale huurprijs. U ontvangt geen geld terug wanneer u de scooter/ fatbike eerder terugbrengt. Voor boekingen gemaakt

 7. vanaf 12 januari 2024 gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: Indien u een annuleringsverzekering heeft afgesloten bij AB Scooter Rental, dan kunt u tot 24 uur voor aanvang van de huurperiode gratis annuleren. Indien u geen annuleringsverzekering bij AB Scooter Rental heeft afgesloten dan heeft u geen recht op enige teruggave van de huurprijs.

 8. In afwijking van artikel 5.6 is het AB Scooter Rental toegestaan om enige of alle aanbetalingen onder zich te houden als annuleringen het directe gevolg zijn van een act of god, force majeure of pandemische ziekte. Aanbetalingen blijven in dat geval in depot bij AB Scooter Rental en kunnen door Huurder gebruikt worden voor toekomstige boekingen.

   

    Artikel 6.Verplichtingen voor de Huurder

 1. Huurder dient met het Voertuig en de daarbij behorend accessoires om te gaan zoals een goed Huurder betaamt en Huurder dient er voor te zorgen dat het Voertuig overeenkomstig zijn bestemming zoals omschreven in de Huurovereenkomst, wordt gebruikt. 
 2. Huurder is gehouden het Voertuig in oorspronkelijke staat bij AB Scooter Rental terug te bezorgen. Dit houdt onder meer in dat Huurder verplicht is eventuele door of namens hem aangebrachte veranderingen en toevoegingen aan het Voertuig ongedaan te maken, en wel in een zodanige mate dat hij het Voertuig weer in de oorspronkelijke staat bij AB Scooter Rental kan terugbezorgen. Huurder kan hiervoor geen enkel recht op vergoeding doen gelden.
 3. Alleen personen die in de Huurovereenkomst als bestuurder zijn aangeduid, mogen het Voertuig besturen. Het is Huurder niet toegestaan het Voertuig ter beschikking te stellen aan een persoon die niet als bestuurder staat vermeld op de Huurovereenkomst. Het Voertuig mag niet worden bestuurd door personen die daartoe onbevoegd zijn of geestelijk of lichamelijk ongeschikt zijn, bijvoorbeeld onder de invloed van alcoholgebruik of andere middelen.
 4. Het is Huurder niet toegestaan het Voertuig te verhuren of het Voertuig te gebruiken voor rijles of voor vervoer van personen tegen betaling, of met het Voertuig wedstrijden, snelheids-, rijvaardigheids- of betrouwbaarheidsproeven te houden.
 5. Het is Huurder niet toegestaan het Voertuig op enige wijze buiten Bonaire te brengen. Indien Huurder het Voertuig toch buiten Bonaire brengt zal AB Scooter Rental aangifte doen van diefstal. Bovendien is Huurder onmiddellijk en zonder ingebrekestelling een boete verschuldigd gelijk aan de nieuw waarde van het Voertuig. Eventueel gemaakte buitengerechtelijke kosten met een minimum van 15% van de totaal verschuldigde hoofdsom en de gerechtelijke kosten worden in rekening gebracht bij Huurder.
 6. In geval er voor Huurder kenbare of waarneembare schade of defecten aan het Voertuig zijn, is het Huurder niet toegestaan het Voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of de defecten, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.
 7. Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan bestuurder, passagiers en andere gebruikers van het Voertuig en toe te zien op de nakoming daarvan.

Artikel 7: Instructies voor de Huurder

 1. Huurder vervangt lekke banden onmiddellijk, indien Huurder het vervangen nalaat is Huurder aansprakelijk voor de schade die daardoor aan het Voertuig ontstaat.
 2. AB Scooter Rental brengt USD 25.00 in rekening voor de reparatie van een lekke band. In het geval dat de band niet te repareren valt, dan wordt de prijs van een nieuwe band in rekening gebracht. AB Scooter Rental brengt deze kosten niet in rekening bij Huurders die een AB Scooter Rental Full Coverage Plan hebben afgesloten.
 3. AB Scooter Rental brengt USD 55,00 in rekening, indien zij voor Huurder een band moet verwisselen. Dit bedrag wordt niet in rekening gebracht indien AB Scooter Rental bij de verhuur van het Voertuig niet voorzien heeft in een reserveband en gereedschap om de band te verwisselen. AB Scooter Rental brengt deze kosten niet in rekening bij Huurders die een AB Scooter Rental Full Coverage Plan hebben afgesloten.
 4. AB Scooter Rental brengt USD 100,00 in rekening, indien de Huurder de sleutel van het Voertuig verliest of defect maakt. AB Scooter Rental brengt deze kosten niet in rekening bij Huurders die een AB Scooter Rental Full Coverage Plan hebben afgesloten..
 5. In geval er voor Huurder kenbare of waarneembare defecten, mankementen, schade aan of met het Voertuig zijn toegebracht of vermissing van het Voertuig is Huurder verplicht:
  • zo spoedig mogelijk melding te doen bij de Roadcall van AB Car Rental (tel: 701-8764);
  • Bij diefstal dient de huurder zsm uiterlijk binnen 1 uur contact op te nemen met de AB Car Rental. 
  • de instructies van AB Carrental op te volgen;
  • gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan AB Scooter Rental of aan diens verzekeraar te verstrekken;
  • het Voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben;
  • AB Scooter Rental en door AB Scooter Rental aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of als verweer tegen aanspraken van derden.
 6. Bij ongevallen, beschadiging of vermissing is Huurder daarnaast verplicht:
  • zo spoedig mogelijk melding te doen bij de politie ter plaatse (tel: 717-8000);
  • zo spoedig mogelijk melding te doen bij Bonaire Security Force (tel: 717-9292);
  • zo spoedig mogelijk melding te doen bij AB Car Rental (tel: 717-8980);
  • zo spoedig mogelijk een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan AB Scooter Rental over te leggen.
 7. Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan bestuurder, passagiers en andere gebruikers van het Voertuig en toe te zien op de nakoming daarvan.

Artikel 8: Verplichtingen van AB Car Rental

 1. AB Scooter Rental stelt samen met Huurder voorafgaand aan de verhuur van het Voertuig het ‘Damage Report´ op waarbij eventuele schade of een gebrek die zich al aan het Voertuig bevindt, wordt aangegeven.
 2. AB Scooter Rental overhandigt Huurder voorafgaand aan de Huurperiode de vereiste documenten.
 3. AB Scooter Rental dient ervoor te zorgen dat er in het Voertuig een instructie aanwezig is, alsmede een overzicht van telefoonnummers waar Huurder zich binnen en buiten openingstijden kan melden.
 4. AB Scoter Rental inspecteert het Voertuig direct bij inlevering door Huurder op eventuele schade en maakt een rapport op van de inspectie. 

Artikel 9: Verzekering en aansprakelijkheid van de Huurder voor schade

 1. AB Scooter Rental heeft het Voertuig verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid van de bestuurder van het Voertuig, alsmede van degenen die daarmede worden vervoerd. Conform de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen BES is de verzekerde som minimaal gelijk aan de som zoals opgenomen in het Besluit aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen BES, te weten USD 140.000 per gebeurtenis. Schade die niet onder de dekking van deze verzekering valt, of die de verzekerde som overschrijdt is voor rekening van de Huurder.
 2. CDW verzekering is verplicht.
 3. De CDW verzekering biedt de volgende aanvullende dekking onder de volgende voorwaarden:
  • Het eigen risico bedraagt US$ 550,00 excl. omzetbelasting. De verzekering dekt schade aan het Voertuig door een botsing/ongeval veroorzaakt door Huurder of een niet-aanwijsbare derde partij. Huurder is volledig aansprakelijk voor elke vorm van schade aan het Voertuig die onder dit bedrag ligt.
  • Het eigen risico bedraagt ook US$ 550,00 excl. omzetbelasting bij schade aan derden als gevolg van een aanrijding door schuld van Huurder.
  • Huurder is in geval van schade per schadegeval aansprakelijk tot het op de Huurovereenkomst en in de verzekeringsovereenkomst vermelde eigen risico.
  • Inbraak en diefstal schade worden niet door de verzekering gedekt.
  • Aanvullende Full Insurance omvat een borg en eigen risico van $150,00 in geval van diefstal. Als de huurder geen proces-verbaal kan overleggen en niet in staat is de sleutels van de sloten aan AB Scooter Rental te overhandigen, wordt de huurder volledig aansprakelijk gesteld voor de diefstal. 
  • Huurder blijft volledig aansprakelijk voor alle niet onder de dekking van de verzekering vallende schade.
 4. AB Scooter Rental is in het bezit van een kopie van de verzekeringsvoorwaarden die ter inzage liggen bij AB Scooter Rental. Op verzoek van Huurder verstrekt AB Scooter Rental een kopie van de verzekeringsvoorwaarden aan Huurder.
 5. Indien de verzekeringsmaatschappij de voorwaarden tussentijds wijzigt, dan is AB Scooter Rental gerechtigd om de verzekeringsvoorwaarden zoals opgenomen in artikel 9.3 van de Algemene Voorwaarden op een gelijke wijze te wijzigen. Indien de verzekeringsvoorwaarden tussentijds wijzigen dan zal AB Scooter Rental Huurder hiervan schriftelijk op de hoogte brengen.
 6. Indien de schade evenwel is ontstaan ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met artikel 6 of artikel 7, is Huurder volledig aansprakelijk voor schade van AB Scooter Rental, tenzij Huurder bewijst dat dit handelen of nalaten niet toerekenbaar is aan Huurder of volledige vergoeding naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 7. Voor schade van AB Scooter Rental die bestaat uit vermogensschade ten gevolge van met of door het Voertuig aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor AB Scooter Rental, de kentekenhouder of de aansprakelijkheidsverzekeraar van het Voertuig jegens derden aansprakelijk is, geldt het bepaalde in artikel 9.6 slechts indien er volgens de voorwaarden van de verzekeringsovereenkomst geen dekking bestaat.
 8. Huurder is aansprakelijk voor schade aan of door het Voertuig veroorzaakt als gevolg van het rijden onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
 9. Huurder is aansprakelijk voor de schade indien en voor zover er een onjuiste voorstelling van de geldigheid van het rijbewijs of de rijbevoegdheid van bestuurder is gemaakt.
 10. Alle sancties en gevolgen van maatregelen die in verband met het ter beschikking hebben van het Voertuig door Huurder van overheidswege - zoals naar aanleiding van o.a. verkeersovertredingen en andere strafbare feiten - worden opgelegd, zijn voor rekening van Huurder.
 11. Huurder is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de bestuurder, de passagiers en andere gebruikers van het Voertuig, ook indien deze niet de instemming van Huurder hadden.
Artikel 10: Airtag op fatbike
1. Toestemming voor Tracking
Door het huren van een fatbike bij AB Scooter Rental stemt de huurder ermee in dat AB Scooter Rental het recht heeft om een tracktracer te installeren en te gebruiken op de gehuurde fatbike voor het doel van diefstalpreventie en -opsporing. De huurder erkent dat het trackingapparaat de locatie van de fatbike kan registreren en dat deze gegevens kunnen worden gebruikt in het geval van diefstal of verlies van de fatbike.
2. Informatieverstrekking
AB Scooter Rental zal de huurder op de hoogte stellen van het gebruik van een tracktracer op de fatbike. De huurder heeft het recht om deze informatie te verkrijgen en moet op de hoogte zijn van de algemene werking van het trackingapparaat.
3. Privacy
AB Scooter Rental zal de verzamelde locatiegegevens alleen gebruiken voor doeleinden van diefstalpreventie en -opsporing. De verzamelde gegevens zullen niet worden gedeeld met derden, tenzij wettelijk vereist.
4. Verwijdering van Tracktracer
Het is de huurder niet toegestaan om de tracktracer te verwijderen, uitschakelen, beschadigen of interfereren met de werking ervan. Elke poging om dit te doen kan leiden tot boetes en aansprakelijkheid voor de huurder.
5. Toestemming voor Gegevensverwerking
Door het huren van een fatbike bij AB Scooter Rental, geeft de huurder toestemming voor de verwerking van locatiegegevens zoals beschreven in deze voorwaarden.
6. Aansprakelijkheid
AB Scooter Rental is niet aansprakelijk voor enig verlies, schade of letsel veroorzaakt door het gebruik van de tracktracer, behalve in het geval van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van AB Scooter Rental.
Artikel 11: Risico bij het opladen van de accu
1.   De huurder draagt het volledige risico met betrekking tot het opladen van de accu van de elektrische scooter.
2. De verhuurder, AB, biedt als extra service de mogelijkheid om de accu gratis te laten omwisselen bij AB, indien gewenst. Echter, het is ter discretie van de huurder om gebruik te maken van deze service. Indien de huurder ervoor kiest om zelf de accu op te laden, draagt de huurder alle verantwoordelijkheid en risico's met betrekking tot het opladen van de accu.
3. De huurder begrijpt en aanvaardt dat het opladen van de accu risico's met zich meebrengt, waaronder, maar niet beperkt tot, elektrische schokken, brandgevaar en schade aan de accu of de elektrische scooter.
4. De huurder dient de nodige voorzichtigheid en zorgvuldigheid in acht te nemen bij het opladen van de accu en moet zich houden aan alle veiligheidsinstructies en richtlijnen van de plaats waar de accu wordt opgeladen (zoals gehuurde appartementen, hotels, etcetera).
5. De huurder is als enige verantwoordelijk voor eventuele kosten, schade, letsel of verlies als gevolg van onjuist gebruik, onjuist opladen of het niet naleven van de instructies met betrekking tot het opladen van de accu.
6. AB aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen van de huurder of derden, letsel of verlies als gevolg van het opladen van de accu van de elektrische scooter.

 

Artikel 12: Aansprakelijkheid van AB Scooter Rental

 1. AB Scooter Rental is verplicht op verlangen van Huurder gebreken te verhelpen, tenzij dit onmogelijk is of uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet van AB Scooter Rental zijn te vergen. Deze verplichting geldt niet indien Huurder jegens AB Scooter Rental aansprakelijk is voor het ontstaan van het gebrek en/of voor het gevolg van het gebrek.
 2. AB Scooter Rental is niet aansprakelijk voor schade aan vervoerde zaken als gevolg van een gebrek aan het Voertuig of als gevolg van een aanrijding.
 3. AB Scooter Rental is niet aansprakelijk voor personenschade als gevolg van een gebrek aan het Voertuig of als gevolg van een aanrijding.
 4. Het bepaalde in het artikel 10.2 en 10.3 geldt niet voor zover het gaat om gebreken die AB Scooter Rental bij het aangaan van de Huurovereenkomst kende of had behoren te kennen of terzake van het ontstaan waarvan AB Scooter Rental opzet of grove schuld is te verwijten.
 5. AB Scooter Rental is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van ontbinding op grond van dit artikel.
 6. AB Scooter Rental is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van persoonlijke eigendommen, goederen of bagage van de Huurder, de bevoegde bestuurder(s) of andere gebruikers of inzittenden van het Voertuig.

Artikel 13: Ontbinding van de Huurovereenkomst

 1. AB Scooter Rental is gerechtigd de Huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het Voertuig te stellen onverminderd haar recht op vergoeding van kosten, schade en rente indien:
  • Huurder tijdens de Huurperiode een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt tenzij de tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt;
  • Huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard;
  • uit van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat ware AB Scooter Rental hiervan op de hoogte geweest, zij de Huurovereenkomst niet was aangegaan.
 2. Huurder zal alle medewerking aan AB Scooter Rental verlenen om zich weer in het bezit van het Voertuig te doen stellen.
 3. Indien Huurder overlijdt voordat de Huurperiode aanvangt, is de Huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst ontbonden.

Artikel 14: Slotbepalingen

 1. AB Scooter Rental is gerechtigd om de inhoud van de Algemene Voorwaarden te wijzigen.
 2. Eventuele (ver)nietig(baar)heid of ongeldigheid van één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden laten de toepasselijkheid en geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
 3. Bij een verschil in de interpretatie van de Nederlands- en de Engelstalige versie van de Algemene Voorwaarden, is de Nederlandstalige doorslaggevend.
 4. Op de Algemene Voorwaarden en op alle tussen AB Scooter Rental en de Huurovereenkomsten is het recht van de BES-eilanden van toepassing.
 5. Op alle geschillen welke mochten ontstaan uit of naar aanleiding van de Huurovereenkomst en de Algemene Voorwaarden wordt beslist door de bevoegde rechter te Bonaire.

7 dagen per week geopend

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag: van 07:00 tot 20:00 uur
Zaterdag: van 07:00 tot 21:00 uur
Zondag: van 07:00 tot 20:00 uur


Tel: +599-7178980
WhatsApp: +599-7867337
info@abscooterrental.com
Kaya Industria 31, Kralendijk, Bonaire